KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TÜRK METAL SENDİKASI olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) uyarınca, ilgili kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü çerçevesinde veri sorumlusu ve irtibat kişisi detayları, verileriniz tarafımızca hangi amaçlarla işlendiği ve kimlere aktarıldığı, veri toplama yöntemlerimiz ve politikalarımız ve ayrıca KVKK uyarınca tarafınıza tanınan hakların neler olduğuna ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

a) Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

Kişisel verileriniz, Türk Metal Sendikası (Bundan sonra “TÜRK METAL” olarak anılacaktır) tarafından KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatı ile işlenmektedir.

İrtibat Adresi : Beştepe Mahallesi 4.Sokak No:3 Söğütözü Yenimahalle / ANKARA
E-posta adresi : kisiselveri@turkmetal.org.tr
Telefon : 0312 292 64 00

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, veya korunması ve temel hak ve özgürlerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerinizin korunması, sendikal faaliyetlerde bulunabilmek adına işlenebilmektedir.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu başta olmak üzere İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Sendika ve Konfederasyonlarin Denetim Esaslari ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik ve diğer mevzuatlar kapsamında, Sendikamız tarafından veya sendika faaliyetinin ifası için öngörülen bilgilerin saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; 5651 Sayılı Kanun Gereği İnternet Erişim kayıtlarının tutulması; Elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; Sendika ana tüzüğünde belirtilen yetki ve faaliyetlerinin ifasını gerçekleştirmek; İşvereneler ile imzalanmış olan Toplu İş Sözleşmelerindeki hükümlerin ifasını gerçekleştirmek; Üyelik ve dayanışma aidatına ilişkin ödemelerin takibini yapmak; Sendika iç denetim kapsamında evrakların düzenli bir şekilde tutulup, tutulmadığını takip etmek; Sendikanın sunduğu hizmetlerden ve eğitimlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçleri yürütmek; Üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası; Üye talep ve/veya şikayetlerini takip etmek; Toplu İş Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki talepleri takip etmek; Sendikanın denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması; Sendikamızın kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, yarışmalar, organizasyonlar ve benzeri etkinliklerin güvenli bir şekilde tertip edilmesi, katılım sağlanması, etkinlik katılımcılarının mevzuattan doğan haklarının korunması, etkinlik katılımcılarının ve yarışma sonuçlarının çeşitli vasıtalarla ilan edilmesi, ödüle hak kazanılması halinde ödülün kazanan katılımcıya ulaştırılması, bu tür etkinlikler çerçevesinde katılımcılarla iletişime geçilmesi, etkinlik ilanında yer alan yükümlülükler ile kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; Sendika üyeleri ve ailelerine sağlanacak burslara ait süreçlerin takibi; Seyahat ve Otel Rezervasyonu gibi konularda rezervasyon, bilet alımı ve vize işlemlerin sağlanabilmesi; Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; Hukuk işlerinin takibi, üyelerin davalarının takibi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; TÜRK METAL ile hizmet ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; TÜRK METAL’in üyelerinin Sendika tüzüğü 4.maddesi ve diğer maddeleri kapsamında belirtilen yetki ve faaliyetlerini icra edebilmesi, kanunlarca ve sendika tüzüğünce belirtilen sendikal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, yarışmalar, organizasyonlar gibi çeşitli etkinliklerin tertip edilebilmesi, ifa edilebilmesi ile bu kapsamda sendika üyelerine avantaj sağlamak amaçlarıyla, Sendika’nın hizmet aldığı kişi ve kuruluşlara, şirketlere, finans kuruluşlarına, iş birliği içerisinde olunan sendikalara, konfederasyonlara, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Sendikamız tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Kişisel verileriniz TÜRK METAL tarafından E-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, e-posta veya internet sitesi üzerinden yapılan iletişim ve başvurulardan, sosyal medya hesapları üzerinden de dahil olmak üzere elektronik ortamda ve/veya Genel Merkez ve şubeler kanalıyla yapılan sendikal faaliyetler ile birlikte toplanmaktadır.

d) İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilmiş olan “KVKK Başvuru Formunu” doldurmak suretiyle Türk Metal’e Beştepe Mahallesi 4.Sokak No:3 Söğütözü Yenimahalle / ANKARA adresine Noter aracılığıyla, birebir başvurunuz ile veya elektronik imzalı hesabınız ile kisiselveri@turkmetal.org.tr adresine iletmeniz durumunda Türk Metal talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Türk Metal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak;

  • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvuru Formu